Over ons privacybeleid

Goody Moody geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Goody Moody. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over ons privacy beleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Wat willen we van je weten

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geslacht
  • IP-adres
  • Orderhistorie
  • Nationaliteit
  • Internetbrowser

Toegang accountomgeving

In je klanten account staan jouw persoonlijke gegevens. Naam, aflever- en factuuradres, geboortedatum, telefoonnummer en inloggegevens. Dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen. Dan kunnen we je sneller helpen. Met dit klant account kunt je toegang krijgen tot jouw beheeromgeving waar jij zelf gegevens kunt instellen, opgeven en en wijzigen.

Doeleinden

Afhandelen bestelling: Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van jouw NAW-gegevens.

Afhandelen betaalverkeer: Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van jouw betaalgegevens.

Communicatie:  Om de communicatie omtrent jouw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.

Uitvoering wettelijke plicht: Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij jouw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

Marketing (indien toestemming): Om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer jij hier toestemming voor hebt gegeven.

Fraudepreventie: Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van je IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van jouw bestelling, kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover lees je meer in deze privacyverklaring.

Verstrekking aan derden

Om jouw bestelling goed te kunnen verwerken, werken wij samen met andere partijen. Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleindengebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van jouw gegevens wordt gewaarborgd door middel van een verwerkers overeenkomst tussen Goody Moody en de partner.

Social Media

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelt. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van desbetreffende partijen

Contact

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen via verschillende kanalen (zoals e-mail, telefoon, Whats-App en social media). Jij kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vraag.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Webwinkelsoftware

Prestashop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop, Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Gosidesign. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. 

Gosidesign heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Gosidesign is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Gosidesign

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop. Wij hosten onze webwinkel op een server via Gosidesign. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Gosidesign

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Gosidesign. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website, web-formulieren en nieuwsbrieven worden verzonden via de servers van Gosidesign. Gosidesign zal jouw naam en e-mail adres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Gosidesign heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Gosidesign is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Nieuwsbrief

Je kunt je zelf abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen nieuwsbrief meer van onze website ontvangen.

Jouw persoonsgegevens worden door Gosidesign beveiligd opgeslagen. Gosidesign maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Gosidesign behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Contact formulier

Als je een contact formulier op onze website invult of ons een email stuurt dan worden de gegevens die je ons stuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie deelt jouw gegevens niet om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)gegevens met derden te delen. Mollie is verwerker in deze. De webshop geeft de data en Mollie zet deze door naar bijvoorbeeld iDEAL en Paypal . Mollie doet geen aanvraag voor een uitgestelde betaling. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Sendcloud, PostNL en DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jouw te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud,  PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en emailadres met Sendcloud, PostNL en DHL delen. Sendcloud, PostNL en DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 

In het geval dat Sendcloud, PostNLen DHL onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud, PostNL en DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Evelyn Notermans-Rocks. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Evelyn Notermans-Rocks is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Evelyn Notermans-Rocks gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt of het afhandelen van je bestelling. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Goody Moody op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. 

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw ( persoons )gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jou bij ons reeds bekende e-mailadres.  In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.  Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waar onder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor Privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Goody Moody. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies Analytics

Voor het analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tools Google Analytics, aangeboden door Google. De cookies van Google Analytics stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het vaakst worden bekeken zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst.

Cookies om te meten (Analytische cookies)

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze webwinkel door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren zodat we jou nog beter van dienst kunnen zijn. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om jou, als persoon, te identificeren.

Wel of geen Cookie

Je kan cookies op verschillende manieren beheren. 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kan cookies wel of niet accepteren via de besturingselementen van je browser, deze kun je vinden in de 'voorkeuren' van je browser. Voor meer informatie over hoe je je browser instellingen kunt aanpassen of hoe je cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vind je bij 'help' in je browser. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op je gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zullen zijn.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Goody Moody

Dorpstraat 69

6122 CG  Buchten

Nederland

T +31 6 52386220
E anke@goodymoody.nl

Contactpersoon voor privacy zaken

Anke Lausen